فیاض شمر اهل طالقان بود.
مسافر مسجد سلیمان
مجسمه‌ساز
یک اتفاق